Poskytovanie darov

Spoločnosť Mestské lesy Bardejov, s. r. o. svojimi príspevkami podporuje najmä rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, realizáciu a ochranu ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochranu a tvorbu životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochranu zdravia, ochranu práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou predovšetkým v meste Bardejove.

 Cieľom darcovstva je adresné poskytnutie finančných prostriedkov alebo vecných darov priamo konkrétnemu prijímateľovi na preukázateľný účel bez ďalšieho sprostredkovania.

 Všetky dary sú poskytnuté iba na základe Darovacej zmluvy, v ktorej sa príjemca zaväzuje, že poskytnutý dar bude použitý len na účel uvedený v zmluve. Všetky zmluvy sú zverejňované v centrálnom registri zmlúv.

 Žiadateľom o poskytnutie daru môže byť fyzická osoba, športový klub, športový zväz, občianske združenie, nezisková organizácia, škola, obec, mesto, sociálne zariadenie, príspevková organizácia. Financovaný projekt nesmie byť realizovaný za účelom dosiahnutia zisku, pokiaľ nie je celý zisk spätne poitý na projekt, ktorý bol podporený z poskytnutého daru.

 Spoločnosť nepodporuje žiadne politické strany a hnutia.

 Žiadosti o poskytnutie daru s kontaktnými údajmi je možné posielať emailom na adresu info@mlbardejov.sk so stručným opisom použitia daru. Spoločnosť si vyhradzuje právo neodpovedať na žiadosti, ktorým nebude vyhovené.

Mestské lesy Bardejov, s. r. o.
Orechová 2884/8
085 01  Bardejov
IČO: 47 332 638
DIČ: 2023830281
IČ DPH: SK2023830281
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vl. č.: 28448/P
Telefón: 00421-54-756 26 28
e-mail: info@mlbardejov.sk
Copyright @ Mestské lesy Bardejov - všetky práva vyhradené 2013
created by Iveb.sk webDesign 2013